Districts

સૂચના-માહિતી

આથી સર્વેને જણાવવાનું કે, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા લેવામાં આવતી પરીક્ષામાં જે કોલેજમાં જે વર્ગખંડમાં પરીક્ષા કેન્દ્ર ફાળવવામાં આવેલ છે તે જ કોલેજ અને વર્ગના CCTV ફુટેજ પરીક્ષા દરમિયાન જોઈ શકાશે.